Studio-Din

Hvala Allahu, Koji poducava peru, Koji covjeka poucava onome sto ne zna. Hvala Allahu, Koji je one koji vjeruju iz tmina na svijetlo izveo i na pravi put ih uputio. Neka je Allahov blagoslov na Ucitelja koji upucuje najboljoj uputi, naseg Poslanika a.s.


11.10.2009.

Zablude Mevluda i onih koji ga praktikuju...

Oni koji smatraju da treba nastaviti sa ovom novotarijom daju prividne argumente koji su slabi kao što je slaba paukova mreža. Sa ovim prividnim argumentima može se uraditi sljedeće:

1. Njihova tvrdnja da je to poštivanje Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.

Odgovor: Način na koji se on poštuje jeste slušati ga, raditi kako nam on komanduje i izbjegavati ono šta nam on zabranjuje, i voljeti ga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ne poštuje kroz novotarije, mitove i grijehe. Proslavljati njegov rođendan je pokuđen način iskazivanja poštivanja, jer je to grijeh - haram.
Oni koji su najviše poštivali Poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili su ashabi radijallahu anhum, kao što je ‘Urve ibn Mes’ud rekao Kurejšima: “O ljudi, tako mi Allaha, posjećivao sam kraljeve. Bio sam kod Cezara, Kisre i Negusa, ali tako mi Allaha nisam vidio ni jednog kralja koga su njegovi drugovi – ashabi poštivali koliko su ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem poštivali Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Tako mi Allaha, kad god bi on pljunuo nikad to ne bi palo na zemlju, nego bi palo u ruku nekog od njegovih ashaba, zatim su oni s tim trali svoja lica i kože. Kad bi im on naredio da urade nešto, požurili bi da to urade onako kako im je rečeno. Kad bi on uzimao abdest, skoro bi se svađali ko bi mu pružio vodu. Kad bi on govorio, oni bi stišali svoje glasove u njegovom prisustvu i nisu buljili u njega iz poštovanja prema njemu.” (Buhari, 3/178, 2731, 2732; El-Feth, 5/388). Uprkos ovolikom poštivanju, oni nisu nikad uzeli njegov dan rođenja kao proslavu – mevlud. Da je to bilo naređeno u Islamu oni to ne bi nikad zapostavili...

2. Koristiti kao dokaz da mnogi ljudi u mnogim zemljama to čine

Odgovor na to je, da se dokaz sastoji od onoga što je potvrđeno od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ono što je potvrđeno od Poslanika jeste zabrana novotarija u općem smislu, a to i jeste novotarija. Ono šta rade ljudi ako je u suprotnosti sa dokazom – delilom-, ništa ne koristi čak i ako to mnogi rade. “Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na zemlji; oni bi te od Allahova puta odvratili…" [El-En’am 116]

I pored toga, u svakom vremenu, hvala Allahu, ima onih koji odbijaju ovu novotariju i jasno tvrde da je ona neistinita. Oni koji nastavljaju u slijeđenju novotarije nakon što im je istina objašnjena nemaju dokaza za to.

Među onima koji opovrgavaju Mevlud bio je i Šejhul-Islam Ibn Tejmije, u djelu Iqtidaa’ al-Siraat al-Mustaqeem; Imam El-Šatibi u djelu al-‘I’tisaam; Ibn al-Haadž u djelu al-Madkhil; Šejh Taadž al-Deen ‘Ali ibn ‘Umar al-Lakhami koji je napisao čitavu knjigu kojom opovrguje mevlud, Šejh Muhammad Basheer al-Sahsawaani al-Hindi u svojoj knjizi Siyaanah al-Insaan; al-Sayyid Muhammad Rasheed Ridaa napisao poseban esej na ovu temu; Šejh Muhammad ibn Ibraaheem Aal al-Šejh napisao poseban esej na tu temu; Šejh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz; i drugi koji još uvijek pišu protiv novotarija kroz novine i magazine baš u vrijeme kad se ova novotarija i održava.

3. Oni kažu da proslavom Mevluda oživljuju sjećanje na Poslanika sallallahu alejhi ve sellem

Odgovor: Sjećanje na Poslanika sallallahu alejhi ve sellem muslimani održavaju konstantno, kao kad se spomene njegovo ime u ezanu, ikametu, hutbama, i svaki put kad muslimani izgovaraju šehadet nakon uzimanja abdesta i u namazima, i svaki put oni šalju blagoslove na Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u svim namazima i svaki put kad jedan musliman izvršava Vadžib (ono što je obavezujuće) ili mustehab (ono što je preporučeno) djelo koje je propisao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Na sve ove načine muslimani se sjećaju Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prema tome, musliman konstantno održava sjećanja na Poslanika i ima vezu s njim i dan i noć na način kojeg je Allah subhanehu ve te'ala propisao, ne samo na dan Mevluda i stvarima koje su novotarije i koje se kose sa Sunnetom, jer to udaljava osobu od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Poslanik će ga se odreći zbog toga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nema potrebe za ovim izmišljenim slavljem, jer je Allah subhanehu ve te'ala već darovao njemu poštivanje i respekt, kao što On kaže: ''i spomen na tebe visoko uzdigli” [El-Inširah 4]

Ne spominje se nigdje Allah subhanehu ve te'ala u ezanu, ikametu, hutbi, a da nije i Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenut. Ovo je pravo poštivanje, ljubav i obnova sjećanja na njega i značajan podstrijek da ga pratimo.

Allah subhanehu ve te'ala nije spomenuo rođenje Poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Kur'anu, On je radije skrenuo pažnju na svoju misiju, i kaže: “Zaista, Allah je darovao veliku naklonost vjernicima kad je poslao među njih Poslanika (Muhammeda) od njih samih. [Ali ‘Imran 164] “On je neukima poslao Poslanika jednog između njih... ” [El-Džuma'a 2]

4. Oni mogu reći da je proslavljanje Poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem rođendana predstavljeno od učenog i pravednog kralja koji je htio da se na taj način približi Allahu subhanehu ve te'ala.

Naš odgovor je da se novotarija ne prihvata bez obzira ko je radi. Dobra namjera ne opravdava loše djelo, čak i ako je jedna osoba umrla kao učena i pravedna osoba, to ne znači da je ona bila nepogrešiva.

5. Oni kažu da je proslava mevluda bid'a hasena – lijepa novotarija, jer zasniva se na zahvali Allahu subhanehu ve te'ala za Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.

Naš odgovor je da nema ništa dobrog u novotarijama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko god donese nešto novo u ovoj našoj stvari (Islamu), a da nije dio toga odbija se.” (Bilježi Buhari,2697; El-Feth, 5/355). A rekao je i: “Svaka novotarija vodi u zabludu” (Bilježi Ahmed, 4/126; Tirmizi, 2676). Propis za novotarije je da su one pogrešne upute, ali ovaj prividni argument želi da sugeriura da nije svaka novotarija zabluda, nego su to dobre – lijepe novotarije.

Hafiz ibn Redžeb je rekao u djelu Šerhul Erbein za riječi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ‘svaka novotarija je zabluda": "Ovaj hadis je sažet, ali i obiman komentar koji uključuje sve. To je jedan od najvažniji zakona vjere. To je slično njegovim riječima: "Ko god donese nešto novo u ovoj našoj stvari (Islamu), a da nije dio toga odbija se.” (Bilježi Buhari, 2697; El-Feth, 5/355). Ko god izmisli nešto novo i doda to Islamu bez ikakve osnove, to je put zablude i nema ništa sa Islamom, makar se radilo o stvarima vjerovanja – akida.' Ovi ljudi nemaju nikakvih dokaza da postoji nešto kao što je dobra novotarija, osim riječi Omera radijallahu anhu u vezi Teravih namaza: ''Kako je lijepa ovo novotarija…" (Sahihul-Buhari, 2/252, 2010 mu’allek; El-Feth 4/294).

Oni takođe kažu da su stvari izmišljene koje nisu opovrgnute od strane selefa, kao što je prikupljanje Kur'ana u jednu knjigu i pisanje i sakupljanje hadisa.

Odgovor je da ove stvari imaju osnovu u Islamu, tako da se ne radi o novim izmišljenim stvarima.

Omer je rekao: “Kako je dobra ova bid'a-novotarija” misleći, inovacija u lingvističkom smislu, a ne u šerijatskom, jer inovacija u šerijatskom smislu je nešto što nema osnove u Islamu.

Sakupljanje Kur'ana u jednu knjigu ima osnovu u Islamu, jer je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređivao da se zapisuje Kur'an, ali je bio razasut, tako da su ga ashabi sakupili u jednu zbirku da bi se sačuvao.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predvodio svoje ashabe na Teravih namazima jedno vrijeme, zatim je to prestao raditi, da im ne bi bilo naređeno. Ashabi su nastavili da klanjaju pojedinačno za vrijeme života Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nakon njegove smrti, sve dok ih Omer ibn el-Hattab nije sakupio iza jednog imama kao kad su klanjali za Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Ovo nije bila novotarija uvedena u vjeru.

Pisanje hadisa takođe ima osnovu u Islamu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se neki hadisi zapišu za neke ashabe koji su ga pitali za to. Općenito govoreći za vrijeme njegova života to nije bilo dozvoljeno, iz bojazni da se hadis ne bi pomiješao sa tekstom Kur'ana. Kad je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, ovaj strah više nije bio prepreka, zbog toga što je Kur'an bio kompletiran i uređen još za njegova života. Muslimani su sakupili Sunnet nakon toga, da bi sačuvali i da ga ne bi izgubili. Molimo Allaha da ih nagradi u ime Islama i muslimana, jer su sačuvali Knjigu od svoga Gospodara i Sunnet svoga Poslanika sallallahu alejhi ve sellem od zagubljenja i falsifikata.

Možemo im još reći: zašto ovaj akt zahvale, kako oni to zovu, nije praktikovan od strane najboljih generacija, ashaba, tabiina i tabi-tabiina, koji su voljeli Poslanika sallallahu alejhi ve sellem najviše i koji su bili najviše spremni da čine dobra djela i zahvale? Da li su oni koji su izmislili Mevlud bolje upućeni od njih? Da li su oni više zahvaljivali Allahu subhanehu ve te'ala? Zasigurno da nisu!

6. Oni mogu reći da proslavljanje Poslanikovog rođendana je pokazivanje njihove ljubavi prema Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a ljubav prema Poslaniku je propisana u Islamu.

Odgovor na to je, da nema sumnje da je obaveza svakog muslimana da voli Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Treba da ga voli više od sebe samog, svog djeteta, svoga oca, i svih ljudi, ali to ne znači da mi možemo unositi novotarije koje nam nisu propisane. Voljeti ga znači, da ga treba slušati i slijediti, jer to je najveći izraz ljubavi, kao što je rečeno: ''Ako je tvoja ljubav iskrena onda ga slušaj, jer onaj ko nekoga voli on ga i sluša.”

Voljeti Poslanika sallallahu alejhi ve sellem zahtjeva održavanje njegovog sunneta živim, čvrsto ga se držati, i izbjegavati riječi i djela koja su u suprotnosti s tim. Nema sumnje da sve što nije u skladu sa njegovim sunnetom je pokuđena bid'a – novotarija i izraz je neposlušnosti. Tu se uključuje proslava njegovog rođendana i drugih bid'ata. Dobra namjera ne znači da je dozvoljeno izmisliti novotariju u vjeri.

Islam se zasniva na dvije stvari, čistoći namjere i slijeđenju Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah subhanehu ve te'ala kaže: “Onoga ko se bude Allahu pokoravao i uz to dobra djela činio, toga čeka nagrada kod Gospodara njegova, takvi se neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati.” [Bekare 112]

Pokoravati se Allahu subhanehu ve te'ala znači biti iskren prema Njemu, a raditi dobra djela znači pratiti Poslanika i implementirati Sunnet.

7. Još jedan od njihovih prividnih argumenata jeste kad kažu da proslavljaju Mevlud i čitaju Poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem biografiju i na taj način daju motiv narodu da ga prate kao svoj primjer.

Mi im kažemo da čitanje biografije Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i slijeđenje njegovog primjera je obaveza muslimana svo vrijeme, čitavu godinu i čitav životni vijek. Naći jedan poseban dan za to bez dokaza da je to dozvoljeno je novotarija, a svaka novotarija vodi u zabludu.” (Bilježi Ahmed, 4/164; Tirmizi, 2676). Bid’a ne daje nikakvu korist nego daje samo štetu i vodi osobu daleko od puta Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.

Da zaključimo!!!
Slaviti rođendan Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na bilo koji način je pokuđena novotarija. Muslimani trebaju prestati sa ovim i drugim novotarijama, i trebaju se okupirati sa izučavanjem i pridržavanjem Sunneta. Oni ne bi trebali biti prevareni od strane onih koji zagovaraju bid'ate, jer ti su ljudi više zainteresirani da održe novotarije u životu nego da ožive Sunnet; a možda i ne vode brigu o sunnetu uopće. Ko god da je takav, nije dozvoljeno oponašati ga čak i kad je većina ljudi takva. Radije slijedimo primjer onih koji prate stazu Sunneta, od pravednih selefa i njihovih sljedbenika, čak i ako su malobrojni. Istina se ne mjeri brojem ljudi koji je kažu, nego se ljudi mjere pomoću istine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko od vas bude dugo živio, vidjeće mnoga razmimoilaženja. Držite se moga sunneta i puta pravednih halifa koji će doći poslije mene. Držite se toga čvrsto. Čuvajte se novih stvari, jer svaka novotarija zabluda.'' (Bilježi Ahmed, 4/126; Tirmizi 2676). Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je objasnio u svome hadisu šta da radimo kad se pojave razlike u mišljenjima, kao što je objasnio da sve što je u suprotnosti sa njegovim Sunnetom, bilo da su riječi ili djela, je bida't – novotarija, a svaka novotarija vodi u zabludu.

Kad vidimo da nema osnove za proslavljanje Poslanikovog rođendana bilo u Sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili praksi pravednih halifa, onda se radi o novoj stvari, o novotariji koja vodi ljude u zabludu. Ovaj propis je ono što implicira ovaj hadis i ono što pokazuje sljedeći ajet: “O vjernici! Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. Ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše. [En-Nisa’ 59]

Obratite se Allahu, znači obratite se Njegovoj Knjigi, i obratite se Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, znači obratite se njegovom sunnetu nakon što je on preselio. Kur'an i Sunnet su mjesto obraćanja u slučaju nesporazuma. Gdje u Kur'anu ili Sunnetu stoji da treba slaviti Poslanikov sallallahu alejhi ve sellem rođendan? Ko to radi i misli da to treba raditi, mora se pokajati Allahu subhanehu ve te'ala. Takav je postupak muslimana koji traga za istinom. Međutim, ko je tvrdoglav i arogantan nakon što je dokaz izložen, onda će njegov račun biti sa njegovim Gospodarom.

Molimo Allaha da nam pomogne da se držimo Njegove Knjige i Sunneta Njegova Poslanika do dana susreta s Njim. Neka je mir i spas na našeg Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i ashabe radijallahu anhum.
 
Studio-Din

Primi pouku dok nije kasno...

Poruka dana
Od Asme'ija rhm., se bilježi slijedeće: "Za čudit se je čovjeku o kojem se govori dobro – a nije takav kao što se govori, pa bude zadovoljan tim govorom!? Još više je za čudit se čovjeku o kojem se govori loše – a takav je kao što se govori, pa mu bude krivo, i naljuti se!? A ono što je najviše za čuditi se jeste čovjek koji potvara ljude uz pretpostavke i sumnje, a sebe voli uz maksimalni jekin i ubjeđenje!?"Najuzvisenija znanost jeste spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji nacina ispovjedanja vjere Njemu. Sto se više siri vjerska znanost, smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije. U hadisu se spominje:Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida (pobožnjaka) jeste kao vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.

(2)Ibn Mes'ud r.a. je govorio:

''Kreni na put da učiš ili da podučavaš. Radi nečeg drugog nemoj putovati, jer ćeš naći ili neznanje ili neznalicu. Uistinu, meleki prostiru svoja krila onome ko je krenuo da uči, iz zadovoljstva time što čini.''

Hadis Dana
Ostavljam vam dvije stvari kojih ako se budete drzali necete zalutati, Allahovu Knjigu i moj sunnet. (Tirmizi, Hakim, Malik)

Kur`an
O vjernici, ako vam nekakav nepošten covjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u nezananju nekome zlo ne ucinite, pa da se zbog onoga što ste ucinili pokajete. ( Al-Hudžurat)

Mudrost
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
599185

Powered by Blogger.ba