beats by dre cheap

Sekte zablude i širka

U rušenju islama učestvuju i ekstremne sufije i pripadnici tarikata koji su izašli iz okvira ibadeta zbog kojeg su stvoreni od Allaha, te slijede načela koje nemaju ništa sa dini-islamom. Oni se smatraju od onih koji prave red, ali su ustvari od onih koji prave nered na Zemlji, naročito njihovim pozivima u djela koja su nevjerstvo i otpadništvo, te tome da znaju skriveno (gajb) i da se susreću sa Resulullahom ,s.a.v.s., živim. Nered i širk koje su proširili dostigli su tu mjeru da običan svijet koji se pripisuje islamu a koji nema znanja smatra naklonost njima, privrženost i doticanje njihova tijela ili spominjanje njihova imena radi navodnog berićeta normalnim. Šta više, smatraju normalnim traženje pomoći od njih radi otklanjanja zla i dostizanja dobra. Navedene zablude raspostranjene su u niz tzv. muslimanskih zemalja, a između ostalih ih zastupaju sekte Vahdetu-l-vudžud , Ashabu-l-hulul i Kuburijun , koje su se razišle u tarikatima, a usaglasile u načinu činjenja širka i molitvi drugom osim Allaha.
Na kraju valja reći da navedene sekte i frakcije treba upoznati kako bi se sačuvali njihovog zla i druge upozorili na njih. Odgovornost za njihovo otkrivanje je na učenjacima i daijama, a naravno treba objašnjavati i pozivati grupi koja će jedina biti spašena i koju je spomenuo Resulullah ,s.a.v.s., u hadisu. Ona je ta koja se pridržava Allahove Knjige i Sunneta Poslanika ,s.a.v.s., bez obzira gdje se nalazila.
Kaže Uzvišeni Allah:
“I doista, ovo je pravi Put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvede od puta Njegova.”


Kaže Allah, ‘azze ve dželle, u drugom ajetu:
“Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili, Allah će se za njih pobrinuti. On će ih o onome što su radili obavijestiti.”

Ibn Kesir ovako to tefsiri: “Ovaj ajet se odnosi na svakog ko se odvojio od Allahove vjere i bio joj u koliziji. Uzvišeni Allah je poslao Njegova Poslanika sa uputom i istinitom vjerom da bude iznad svih vjera, njen Šeri’at je jedan, nema suprotnosti niti razilaženja u njoj, a ko se bude razišao bit će od onih koji su se “u stranke podijelili”, tj. frakcije poput pripadnika sekti i grupacija koje se povode za strastima i zabludom. Uzvišeni Allah je Svoga Poslanika ogradio od onoga na čemu su ove sekte.” Allah najbolje zna.

Studio-Din
http://studiodin.blogger.ba
11/10/2009 18:13